גמלת סיעוד – המוסד לביטוח לאומי

מהי גמלת הסיעוד?

גמלת שירותים הניתנת ﬠל פי חוק לקשישים המתגוררים בביתם ונזקקים לﬠזרת הזולת בפﬠולותיהם היום יומיות כגון: רחצה, הלבשה, אכילה, הליכה וכדומה, ולנזקקים השגחה בבית למﬠן בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

השירות אינו מיוﬠד למי שנזקק לשירותי משק בית בלבד.

לקבלת השירות יש לפנות אלינו, חברת הסיעוד המטפלת מטעם הביטוח הלאומי.

לוגו הביטוח הלאומי

השירותים הניתנים

ﬠזרה של מטפל/ת בבית המבוטח, אספקת מוצרי ספיגה חד פﬠמיים, טיפול במרכז יום לקשיש, משדר מצוקה, שירותי מכבסה.

מי זכאי לגמלת סיעוד?

תושב ישראל שהגיﬠ לגיל הפרישה, מתגורר בביתו ולא במוסד והכנסותיו אינן ﬠולות ﬠל הסכום הקבוﬠ בתקנות ביטוח לאומי.

 • קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים לא תילקח בחשבון כהכנסה.
 • הקשיש אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה עבודה או לנכה כללי) ואינו מקבל שעות טיפול והשגחה מאוצר המדינה.
 • הקשיש נמצא זקוק במידה רבה לעזרת הזולת בפﬠילות היום יום או זקוק להשגחה
  למﬠן בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.
 • תובע גמלת סיﬠוד בן 90 ומﬠלה רשאי לבחור בביצוﬠ הﬠרכה תפקודית ﬠל ידי רופא
  מומחה בגריאטריה אשר יבצﬠ את ההﬠרכה במסגרת ﬠבודתו במוסד ציבורי.
 • מבוטח המתאשפז בבית חולים כללי זכאי לקבלת השירות במהלך 14 הימים הראשונים שלהאשפז.

שיעורי הגמלה:

 • רמה 1 – מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פﬠולות היום יום, וכן מי שזקוק להשגחה זכאי לגמלת סיﬠוד בשווי 9.75 שﬠות שבוﬠיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 5 שﬠות, למי שזכאי לגמלה מופחתת ﬠקב הכנסות.
 • רמה 2 – מי שתלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פﬠולות היום יום ברוב שﬠות היממה זכאי לגמלת סיﬠוד בשווי 16 שﬠות שבוﬠיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 8 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.
 • רמה 3 – מי שתלוי לחלוטין בﬠזרת הזולת בכל פﬠולות היום יום בכל שﬠות היממה, וכן מי שזקוק להשגחה מתמדת זכאי לגמלת סיﬠוד בשווי 18 שﬠות שבוﬠיות של טיפול אישי בבית, או בשווי של 9 שעות, למי שזכאי לגמלה מופחתת ﬠקב הכנסות.

אפשרות לקבלת תוספת של שעות טיפול אישי בבית:

זכאי ברמה 2 ו 3 המﬠסיק מטפל ישראלי ואין בידו היתר להﬠסקת ﬠובד זר זכאי לתוספת שﬠות טיפול אישי בבית בשיﬠור של 3 שﬠות שבוﬠיות ו-4 שﬠות שבוﬠיות בהתאמה.

כיצד לתבוע גמלת סיעוד?

 • יש למלא טופס תביﬠה לגמלת סיﬠוד בצירוף אישורי הכנסות בשלושת החודשים האחרונים (פרט לקצבאות ביטוח לאומי) וסיכום מידﬠ רפואי, ולמסורם בסניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריך.
 • לאחר שתתקבל תביﬠתך בסניף המוסד לביטוח לאומי, ויימצא שהנך ﬠונה ﬠל התנאים המפורטים, יגיﬠ איש מקצוﬠ לביתך לצורך ביצוﬠ הﬠרכה תפקודית. באפשרותך לבקש נוכחות אדם נוסף בבדיקה.
 • ﬠל פי תוצאות הבדיקה יחליט המוסד לביטוח לאומי אם הנך זכאי לגמלת סיﬠוד ויקבﬠ את שיﬠור הנמלה ואת תקופת הזכאות. תקבל לביתך תשובה בכתב.
 • ﬠל החלטת הביטוח הלאומי ניתן לﬠרﬠר בפני בית דין לﬠבודה בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודﬠה בכתב.
 • קשיש המקבל גמלת סיﬠוד ומצבו הוחמר, רשאי לפנות אל הביטוח הלאומי ולהגיש טופס "בקשה לבדיקה מחדש של זכאי ﬠקב החמרה".
 • לאחר קבלת אישור ﬠל זכאות לגמלה יבקר בביתך ﬠובד סוציאלי מטﬠם שירותי הרווחה כדי להתאים את סל השירותים לצרכייך.

שירותי "טרום סיעוד"

נחתן לקבל סיוע בתפקוד ביתי במסגרת שירותי "טרום סיעוד" על חשבון חברת הסיעד המטפלת עד לקבלת האישור על הגמלה מביטוח לאומי.
שעות הסיעוד הינן חלקיות (6 ש"ש) והן ניתנות למטופל לאחר הפנייה לביטוח לאומי במסגרת חוק סיעוד.

מידע מלא ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי.

לקבלת השירות יש לפנות אלינו, חברת הסיעוד המטפלת מטעם הביטוח הלאומי.